ภาพบูรณะ เปลี่ยน ซ่อมหลังคาศาลาการเปรียญ
สวดมนต์เสาร์ต้นเดือน
บุญข้าวจี่ ปี 2559
บรรยากาศวัดโพธิ์ชัย
งานวัดโพธิ์ชัย นางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
คณะศรัทธาบ้านนางัว ร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยการเวียนเทียนรอบพระธาตุศรีเงินคำ
งานปฏิบัติธรรมประจำปี วัดป่ากาญจนาราม 25-31 มกราคม 2553 ชุด 1
พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระเจ้าใหญ่องค์ล้าน (จำลอง)
โบราณวัตถุของวัดโพธิ์ชัย นางัว
ทำบุญตักบาตร ทอดต้น ที่วัดโพธิ์ชัย นางัว
ทำบุญตักบาตรที่วัดโพธิ์ชัย นางัว
ปล่อยปลากุดเลาะ นางัว
มีทั้งหมด 12   รายการ
  1/1  

สถิติเว็บไซต์
      ขณะนี้ 8 คน
      วันนี้ 15 คน
      เมื่อวานนี้ 379 คน
      เดือนนี้ 1,215 คน
      เดือนที่ผ่านมา 1,425 คน
      ทั้งหมด 220,198 คน
นับ 15 ธ.ค.2552
ประกาศงานบุญ งานกุศล
เว็บไซต์ที่เกียวข้อง
มหาบาลีวิชชาลัย ชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตฟรี
วัดป่ากาญจนาราม (วัดป่าห้วยหวาย)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บอกบุญ ประกาศข่าวงานบุญ ข่าวปริวาสกรรม
วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักวิปัสสนา ชลบุรี
สมัครเป็นครูกับ SchoolJob
การท่องเทียวนครพนม
จังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า นครพนม
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า นครพนม
+ มหาจุฬาอาศรม
+ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
+ วิปัสสนาไทย
วัดญาณเวศกวัน (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต)
ฐานข้อมูล ชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ
วัดหนองป่าพง (หลวงปูชา) อุบลราชธานี
มหาเถรสมาคม
84000 พระไตรปิฎกออนไลน์
Budpage เครือข่ายชาวพุทธ
ดังตฤณ เสียงธรรม บทความออนไลน์
เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมะ
แม่กองธรรมสนามหลวง
แม่กองบาลีสนามหลวง
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 08 3328 3295
อีเมล์ : sringernkam@gmail.com